Porządek obrad

Porządek obrad

Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania

członków OSP ORW Głogów

w dniu 14 marca 2015 r.

 

 

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór organów walnego zebrania

o   Przewodniczącego zebrania

o   Protokolanta

o   Komisji Mandatowo-Wybroczo-Skrutacyjnej

4.      Przyjęcie porządku zebrania

5.      Sprawozdania

6.      Dyskusja nad sprawozdaniami

7.      Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy

8.      Przyjęcie planu działalności i planu finansowego

9.      Wolne wnioski

10.     Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji

11.     Wybór władz OSP

12.     Zakończenie zebrania        

 

          powrót